Adamovic Vladimir i Milosav

Prim. dr sci. med. Vladimir Adamović rođen je (1937.) u Beogradu, gde je završio gimnaziju i Medicinski fakultet (1965.) kao i specijalizaciju iz neuropsihijatrije (1968.). Kao kliničar se uglavnom bavio psihosomatskom medicinom, iz koje je i odbranio doktorsku disertaciju o odnosu između psihičkog stanja i akutnog infarkta miokarda (1978.). Objavio je preko osamdeset stručnih i naučnih radova, kao i nekoliko monografija među kojima Emocije i telesne bolesti i Psihosomatska medicina i konsultativna psihijatrija.

Psihobiografijama poznatih ličnosti je počeo da se bavi pre nekoliko decenija, objavljujući ih u časopisima i dnevnim listovima. Grupa eseja posvećena umetnicima skupljena je u knjigu Umetnik i bolest, a političarima je posvetio knjigu Od vlasti do paranoje, kao i Psihobiografiju Adolfa Hitlera

Doc. dr Milosav Adamović, defektolog – somatoped rođen je 1980. godine u Beogradu, gde je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne, mester i doktorske akademske studije završio je na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Doktorsku disertaciju na temu Procena ravnoteže i rizika od pada kod starih osoba odbranio je 12.7. 2018. godine na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Od 2010. godine zaposlen je Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, prvo na mestu asistena, da bi 2019. godine. bio izabran u zvanje docenta na istom fakultetu na studijskom programu Defektologija, modul Motoričke smetnje i poremećaji na kojem realizuje nastavu na predmetima „Osnovi somatopedije“, kao i „Somatopedija starih lica“. Autor je i koautor više od 60 naučnih radova iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije (somatopedije starih lica), mentor više master radova, kao i recezent i član programskih i organizacionih programa domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i skupova.